Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca 30 deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Videoföreläsningar

Nyhet

01

sep

2020

Affärsjuridik, Videoföreläsningar

Corona och force majeure - videoföreläsning (del 1) Kan ses när som!

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

01

sep

2020

Affärsjuridik, Videoföreläsningar

Corona och hardship - videoföreläsning (del 2) Kan ses när som!

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

01

sep

2020

Affärsjuridik, Videoföreläsningar

Corona, force majeure och hardship (del 1 och 2) Kan ses när som!

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Kursen har tidigare varit fullbokad, nu har vi dock en plats kvar!

Fåtal platser kvar

Denna kurs ingår i vårt paketerbjudande, läs mer genom att klicka på ikonen.

18

sep

2020

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 1

Frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt är ofta praktiskt betydelsefulla, men är sällan särskild väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika problemkomplex som uppkommer i det gränslandet utifrån praktiska tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Olika fordringsrättsliga och sakrättsliga problem i samband med tvister mellan konkursboet och tredje man om tillgångar, t.ex. immaterialrättigheter enligt licensavtal.
 • Under vilka förhållanden upphör ett avtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd? Hur ska ”ipso-facto-klausuler” och ”prekonkursklausuler” hanteras?
 • I vilka fall föreligger inträdesrätt för konkursboet i konkursgäldenärens avtal?
 • Finns det en ”processuell” stoppningsrätt när en av parterna i en tvist kommer på obestånd eller går i konkurs, om inte konkursboet inträder i processen? Hur bör man processuellt se på konkursbolagets fortsatta processande?
 • Vad gäller vid återkallelse av talan på grund av en konkurs och det begärs att talan ändå ska prövas från konkursbolagets sida, när konkursbolaget inte inträder?
 • Vilka fordringsrättsliga och processuella begränsningar gäller vid återvinning i konkurs?
 • Konkursrättsliga problem i samband med skiljedomsavtals verkan mot tredje man.
 • Andra avtalsrättsliga och sakrättsliga problem i obeståndssituationer i ljuset av den processuella situationen.

Favorit i repris

24

sep

2020

Göteborg

Entreprenadrätt

Entreprenadjuridiken och den allmänna förmögenhetsrätten

Söker du en mer avancerad kurs i entreprenadjuridik? I så fall är detta kursen för dig! Under en dag går Robert Deli från Vinge bland annat igenom förhållandet mellan entreprenadrätten och den allmänna förmögenhetsrätten. (För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning i entreprenadförhållanden
 •  Obligationsrättsliga frågeställningar som inte regleras i AB 04/ABT 06
 •  Skadeståndsrättsliga överväganden
 •  Den ökade internationaliseringen betydelse förtillämpningen av AB 04/ABT 06
Denna symbol visas om antalet kvarvarande platser är fem eller färre!

Fåtal platser kvar

08

okt

2020

Göteborg

Affärsjuridik

Om krisen kommer - Bolagsledningens ansvar vid ekonomiska bekymmer

Ger du juridisk rådgivning till bolag som har eller löper risk att få ekonomiska bekymmer? Då är det mycket viktigt att ge klara och korrekta svar till bolagsledningen om vilket ansvar som åligger dem! Dessa frågor behandlas och besvaras under denna kurs.

Bland de frågor som diskuteras under kursen märks t.ex.:

 • Vilka är bolagets ”faktiska företrädare” enligt skatteansvarsreglerna?
 • Stämmer det att förvaltningsdomstolarna ålägger företrädarna ett närmast strikt ansvar för bolagets skatteskulder?
 • Om styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning i tid – kan det finnas anledning att göra det ändå?
 • Kan styrelseledamot undgå ansvar för bolagets skatter och andra skulder med förklaringen att vederbörande faktiskt aldrig deltagit i styrelsearbetet?
 • Kan även tillträdande och avträdande styrelseledamöter drabbas av personligt betalningsansvar?
 • Kan styrelsen låta bolaget betala vilken förfallen skuld som helst när bolaget är på obestånd?
 • Är styrelsen skyldig att ansöka om bolagets försättande i konkurs när bolaget är på obestånd?
 • Kan ägarna till ett tvångslikvidationspliktigt bolag fortsätta att driva bolaget vidare och då endast riskera nya skulder?
 • Får styrelsen en lojalitetsplikt mot bolagets borgenärer istället för dess aktieägare när bolaget är insolvent?

Nyhet

16

okt

2020

Stockholm

Affärsjuridik

Avtalstolkning

Brottas du mer eller mindre dagligen med att tolka avtal som andra har upprättat? Du är inte ensam, avtalstolkning är svårt!

Under en praktiskt inriktad dag belyser advokat Jon Kihlman och justitierådet Eric M Runesson en rad problem som ofta uppkommer vid avtalstolkning, och ger förslag på praktiska lösningar. Ambitionen är att du efter kursen ska ha nya verktyg för att förstå och tolka komplicerade avtal, men också en djupare förståelse för hur du upprättar ett riktigt bra avtal.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Avtalstolkning och lagtolkning
 • Avtalstolkning och tolkning av annan kommunikation
 • Parters svårfunna avsikt
 • Parts svårfunna avsikt
 • Den förnuftiga personens roll
 • Rangordning av avtalshandlingar
 • Tolkning mot bakgrund av dispositiv rätt eller utfyllnad av avtal?
 • Objektiv tolkning
 • Tolkning och jämkning

Nyhet

22

okt

2020

Stockholm

Affärsjuridik

Transaktionsdagen (Autumn edition)

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Carl Svernlöv och Margrethe Buskerud Christoffersen. Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller ansvarsbegränsningar och ansvarsfriskrivningar, samt undersökningsplikt och upplysningsplikt vid företagsöverlåtelser.
Antalet platser är begränsade och först till kvarn gäller!
(För mer info se nedan samt fullständigt kursprogram)

(Forenoon) Important points from the course content.

 • The relationship between the seller’s duty to disclose and the purchaser’s duty to investigate
 • How the purchaser’s duty to investigate is influenced by a Due Diligence agreement and by the seller’s representations and warranties
 • Can the parties agree that the seller’s responsibility shall be exhaustively regulated in the representations and warranties, under Scandinavian Contract law?
 • How will Disclosure letters be interpreted according to Scandinavian Contract law

Förmiddagens föreläsning kommer hållas på norska/nordiska men all dokumentation är på engelska.

 

(Eftermiddagen) Viktiga punkter ur kursinnehållet.

 • Garantiernas funktion och friskrivningarnas balanserande effekt ur ett allmänt skadeståndsperspektiv
 • Allmänna ansvarsbegränsningsklausuler i företagsöverlåtelseavtal
 • Hur skiljer sig market practice mellan Sverige och USA i dessa delar?
 • Friskrivningar i förhållande till oriktiga gemensamma förutsättningar
 • Effekten av säljarens felaktiga eller missvisande uppgifter på köparens undersökningsplikt samt allmänna ansvarsfriskrivningar
 • Vad är en double materiality scrape och hur påverkar den säljarens ansvar?
 • Hur påverkas allmänna friskrivningar av NJA 2016 s. 237?
 • Hur ska en friskrivning formuleras för att ha störst chans att upprätthållas?

 

Nyhet

12

nov

2020

Stockholm

Familjerätt

Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken - en fördjupning

Unik kurs med fokus på komplicerade bodelnings- och arvskiftesfrågor ur ett praktiskt perspektiv. Kursen är en fristående fördjupning med en praktisk inriktning på den endagarskurs som går i mars 2020.

 •  Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar
 •  Ett arvskifte - flera dödsbon
 •  Efterarv - en tillgång eller andel?
 •  Efterarvsrätt vid (ev.) bristbo 
 •  Försäkringars påverkan av efterarvskvoten
 •  Förkovran eller minskning av arv

Nyhet

20

nov

2020

Halmstad

Straffrätt

Straffrättsliga nyheter - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång!

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott

Nyhet

27

nov

2020

Stockholm

Straffrätt

Straffrättsliga nyheter - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång!

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott

Nyhet

02

dec

2020

Halmstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2020 på Hotel Tylösand - Halmstad

Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. (För mer information samt fullständigt kursprogram, se nedan).

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar vid arv
 • Ett arvskifte - flera dödsbon
 • Efterarv- en tillgång eller en andel?
 • Efterarvsrätt vid (ev) bristbo och försäkringars påverkan av efterarvskvoten
 • Förkovran eller minskning av arv
 • Förskott på arv jämfört med det förstärkta laglottsskyddet
 • Bevakning av efterarvsrätt för make, sambo och testamentstagare

Nyhet

07

dec

2020

Stockholm

Affärsjuridik

Transaktionsdagen (Winter edition)

Vi på ExLibro är mycket stolta över att meddela att föreläsarna är inga mindre än Sten Gejrot och Christer Danielsson!
Dessa förträffliga föreläsare kommer dela med sig av sina erfarenheter när det gäller förvärvsfinansiering och transaktionsrättsliga tvister.

Antalet platser är begränsade så först till kvarn gäller!
(Mer info om kursen nedan samt i fullständiga kursprogrammet)

Viktiga punkter ur kursinnehållet på förmiddagen

 • När är förvärvslåneförbudet tillämpligt?
 • Vilka möjligheter finns det att strukturera en finansiering utan att den står i strid med förvärvslåneförbudet?
 • Återkrävs alltid ställd säkerheter som strider mot förvärvslåneförbudet?

Viktiga punkter ur kursinnehållet på eftermiddagen

 • Vilken tvistelösningsform ska väljas, ad hoc eller institutionellt?
 • Vilka moment bör och bör inte skiljeklausulen innehålla?
 • Vilka frågor blir typiskt sett föremål för tvist?
 • Hur bör det så kallade godmansklausuler – eller revisorsklausuler utformas?

Nyhet

19

jan

2021

Stockholm

Affärsjuridik

Minoritetsaktieägares rätt till insyn och andra minoritetsskyddsregler

Under denna heldagskurs går advokaten Urban Båvestam igenom aktiebolagslagens viktigaste minoritetsskyddsregler samt hur bestämmelserna om minoritetens insynsrätt fungerar och kan användas. Kursen har ett påtagligt praktiskt fokus. Under kursen diskuteras också vilka eventuella sanktioner som kan komma ifråga om reglerna inte efterlevs. Även den andra sidan av myntet adresseras, dvs. vad bolaget och aktieägarminoriteten kan göra om majoriteten utnyttjar reglerna så att det kan karaktäriseras som ett missbruk.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • I vilka fall får generalklausulerna sin största betydelse?
 • Kan verkligen en majoritetsaktieägare på bolagsstämma utan vidare rösta för ett förslag som uppenbart står i strid med bolagets intresse?
 • Vad innebär egentligen bolagets vinstintresse och när kan ledningen ta hänsyn till andra faktorer som sysselsättning, hållbarhet, miljö, mm?
 • Vad kan minoriteten göra om styrelsen vägrar kalla till bolagsstämma?
 • Hur långt sträcker sig bolagsledningens upplysningsplikt på bolagsstämma?
 • Hur kan institutet särskild granskning utnyttjas?
 • När blir minoritetens utnyttjande av granskning ett missbruk och vad kan göras åt saken?
 • Vad innebär den särskilda insynsrätten i bolag med högst tio aktieägare?
 • Vad kan minoriteten göra om styrelsen i ett bolag med högst tio aktieägare inte efterkommer en begäran om insyn?
 • När kan ett majoritetsmissbruk leda till likvidation eller inlösen?

Nyhet

22

jan

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Processrättsliga nyheter - en praktisk genomgång av vad som hänt och som är på gång

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, justitierådet Stefan Reimer, igenom utvecklingen inom processrätten, med särskilt fokus på civilrättsprocessrätten och specialprocess, under det gångna året, samt blickar framåt inför det fortsatta året. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna, och de skarpaste analyserna, med utgångspunkt i praxis på processrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen. 

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka eventuella förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Edition och annan informationshämtning
 • Förberedelse, materiell processledning och sammanställningar
 • Kvarstad och verkställighet
 • Förhandsavgöranden - EU-domstolens roll och nationell domstols bedömningsutrymme

Nyhet

På denna kurs har du möjlighet att få 10% i rabatt, läs mer genom att klicka på ikonen.

11

feb

2021

Stockholm

Affärsjuridik

Obligationsrättsliga nyheter 2020

Under en dag går en av våra mest uppskattade föreläsare, advokat, jur. dr Jon Kihlman, igenom utvecklingen inom obligationsrätten under det gångna året, samt blickar framåt inför nästa år. Under dagen kommer du på ett praktiskt  och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på obligationsrättens område. Vidare diskuteras och analyseras olika problem i rättstillämpningen.
Under året kommer Jon att noga följa rättsutvecklingen och vidareutveckla innehållet i kursen, dock finns några mycket intressanta rättsfall från 2019 och 2020 som vi redan nu kan lova en skarp analys av, mer info finner du nedan!

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna, några av de fall som behandlas är:
  Hävning av avtal (Högsta domstolens dom den 29 jan 2020 i dess mål T 481-19 (De försvunna korna).
  Friskrivningsklausuler (Högsta domstolens dom den 29 okt 2019 i dess mål T 5778-18 (Badrummet).
  Konsulters skadeståndsansvar (Högsta domstolens dom den 7 nov 2019 i dess mål T 2841-18 (Advokatens skatterådgivning).

 • Problemställningar i rättstillämpningen.
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver.

Nyhet

11

mar

2021

Stockholm

Familjerätt

Familjerättsliga transaktioner i praktiken

Unik kurs om familjerättsliga transaktioner med fokus på frivilliga överlåtelser mellan närstående under livstiden eller i samband med en frivillig arvsfördelning. Kursen är ämnad för dig som är verksam rådgivare inom ekonomisk familjerätt och transaktioner.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Köp, gåva eller bodelning
 • Huvudsaklighetsprincipen eller delningsprincipen
 • Benefika eller onerösa överlåtelser
 • Villkor vid överlåtelser
 • Skattemässiga konsekvenser av transaktioner
 • Upplösningen av samägande 
 • Arvsavstående av arv eller överlåtelse av dödsboandel 
 • Bröstarvinges rätt till laglott och den fria överlåtbarheten

Nyhet

26

mar

2021

Stockholm

Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

Nyhet

16

apr

2021

Göteborg

Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

Nyhet

27

apr

2021

Stockholm

Fastighetsrätt

Att förhandla och tolka kommersiella hyresavtal - i kristider!

Ger du rådgivning till företag som bedriver kommersiell hyresverksamhet? Har du koll på vilka problem som kan uppstå i hyresrelationer när ena eller båda parterna hamnar i en ekonomisk kris?

Under denna kursdag reder Assur Badur, advokat och delägare på Vinge, ut frågor och problem som rör den kommersiella hyresrätten och hur detta lämpligtvis kan hanteras i hyresavtal, vilket ofta har stor praktisk betydelse när en part får ekonomiska problem. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika komplexa frågeställningar som uppkommer i praktiken. Under dagen kommer du på ett praktiskt och pedagogiskt vis att serveras de viktigaste nyheterna och de skarpaste analyserna med utgångspunkt i framför allt ny praxis på den kommersiella hyrerättens område. En genomgång av de senaste två årens rättsfall från Högsta domstolen kommer att göras.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Genomgång av centrala ansvarsfrågor inom den kommersiella hyresrätten, bl.a.:
  • Hyresvärdens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresgästens ansvar för sina prestationer och skador
  • Hyresvärdens ansvar enligt det indirekta besittningsskyddet
  • Hyresvärdens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Hyresgästens skydd vid avtalsbrott och oförutsedda händelser
  • Genomgång av nytillkommen refererad rättspraxis senaste två åren (2019/2020)
 • Olika sakrättsliga problem i samband med parts konkurs.
 • Under vilka förhållanden upphör ett hyresavtal på grund av ena partens konkurs eller obestånd?
 • I vilka fall har en hyresgäst rätt till reduktion av hyran?
 • I vilka fall kan en hyresvärd befrias från ansvar för nedsättning av hyra och/eller utge skadestånd?
 • Vilka möjligheter har part att friskriva sig från ansvar för att prestera under ett hyresavtal?
 • Hur ska olika standardklausuler på marknaden tolkas i ljuset av ovanstående?

Nyhet

07

maj

2021

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning!

Kursen är en fristående fortsättning på del I. Även denna kurs tar särskilt sikte på frågor och problem som berör gränslandet mellan fordringsrätt, sakrätt och processrätt och som sällan är särskilt väl belysta i rättspraxis eller i den rättsvetenskapliga litteraturen. I två särskilda avsnitt tas frågor om lönegaranti och företagsrekonstruktion upp. Kursen sker i seminarieform och utifrån praktiska tillämpningsfrågor. Det sker också en genomgång av rättsfall från Högsta domstolen och viss litteratur på området. Kursen vänder sig främst till advokater och andra med viss erfarenhet av frågor kring obestånd och konkurs eller processföring.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Konkursboet som rättssubjekt
 • Gäldenärens avtal under konkurs och företagsrekonstruktion
 • Kvittning i konkurs och företagsrekonstruktion
 • Lönegaranti, regressrätt och utdelning
 • Förfoganden över återvinningsbar egendom
 • Sakrättsliga frågor kring optioner, förköpsrätt, hembudsklausuler och överlåtelseförbud
 • Förhållandet mellan företagsrekonstruktion och konkurs
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.