Aktuella utbildningar

Villkor
Vi värdesätter högsta kvalitét på våra kurser! Därför är grupperna aldrig större än ca 30 deltagare och i många fall färre än så. Detta för att det alltid ska finnas utrymme för dig som deltagare att ställa dina frågor och få svar!

ExLibro präglas av en familjär stämning med ständigt höga ambitioner om att bli bättre och ligga i framkant när det gäller utvecklingen av nya produkter och digitalisering, med syftet att förenkla för vår kunder. För oss är det personliga mötet med er som kunder den främsta källan till inspiration, därför är vi alltid lyhörda för vad ni önskar för nya tjänster och utbildningar, vi gör ju trots allt det vi gör för er skull!

Går du en kurs hos ExLibro är det med stor sannolikheten samma person som du bokat kursen hos, som även hälsar dig varmt välkommen vid kurstillfället. Med en nära relation till dig under hela processen vill vi att du ska känna dig trygg och få ut det bästa av utbildningarna. 

Att vi är en liten aktör gör det möjligt för oss att snabbt och effektivt ta tillvara på era önskemål gällande nya ämnen och föreläsare. Oavsett om det gäller en öppen-, internkurs eller kurser utomlands.
Vi tar även tacksamt emot tips på hur vi kan utveckla nya produkter och tjänster som förenklar din vardag, så tveka inte att höra av dig!

 

Filtrera
Visa alla
Affärsjuridik
Familjerätt
Fastighetsrätt
Arbetsrätt
Straffrätt
Entreprenadrätt
Processrätt
Videoföreläsningar-Affärsjuridik
Videoföreläsningar-Straffrätt

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och force majeure - del 1

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal? Detta får du svar på i den här videoföreläsningen som är ca 25 min lång.

Glöm inte del 2 "Corona och hardship".

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona och hardship - del 2

I dessa coronatider kan situationen vara sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande. Vad är det egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta? Få svaren på den här videoföreläsningen som handlar om corona och hardship och som är ca 25 min lång.

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Corona, force majeure och hardship - del 1 och 2

I dessa coronatider vill många att någon annan ska betala, det är ju trots allt force majeure! Hyresgäster vill ha sänkt hyra, vilket i praktiken innebär att de vill att hyresvärden ska betala. Uppdragsgivare vill boka av uppdrag – naturligtvis utan att behöva betala något. Köpare vill under åberopande av force majeure avbeställa. Och leverantörer som inte kan leverera, vill antingen slippa påföljder för sitt avtalsbrott, eller få leverera till ett högre pris än det avtalade. Vilka konsekvenser får corona på avtal?

Om situationen är sådan att en part vill helt eller delvis slippa ifrån ett åtagande, vad är det då egentligen som gäller och vilka bestämmelser reglerar detta?

Få svaren på den här videoföreläsningen om 25 min x 2 som handlar om corona, force majeure och hardship.

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast dagen efter. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Affärsjuridik

Processrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom processrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av processrätten de kommande åren. 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där senast två dagar senare.

Nyhet

Online

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (heldag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

Nyhet

18

jan

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Aktiebolagsrättsliga utmaningar i FÅAB

Väldigt många aktiebolag i Sverige är ägarledda, dvs. bolag där ägarna själva är verksamma i bolaget. Att ägarledda bolag har andra utmaningar än aktiebolag med en stor ägarkrets är en självklarhet för den som kommer i kontakt med dessa bolag, men något som sällan kommer till uttryck i den juridiska litteraturen. Det handlar exempelvis om bolagsstyrning, förändringar i ägarkretsen, konfliktlösning och hur utträden ska gå till. I familjeföretag tillkommer utmaningar bl.a. i samband med att ägarna vill låta en ny generation ta över företaget.

På den här kursen gör vi nedslag i ett antal aktiebolagsrättsliga frågeställningar som är särskilt relevanta för ägarledda bolag.

 • Formella och materiella regler som kan åsidosättas med samtliga aktieägares samtycke.
 • Förhållandet mellan å ena sidan den formella bolagsstämman och å andra sidan aktieägarmöten, ägarråd, familjeråd
 • Aktieägarnas insynsrätt, särskilt i aktiebolag med högst tio ägare
 • Vad regleras bäst i bolagsordningen respektive i aktieägaravtalet?
 • Konfliktlösningsmekanismer
 • Plötsligt dödsfall eller långvarig sjukdom
 • Oönskade passiva aktieägare
 • Bestämmelser om inlösen
 • Naken in-naken ut – eller inte
 • De aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • Generationsskiften från ett aktiebolagsrättsligt perspektiv
 • Dispens från låneförbud för att finansiera generationsskiften

Nyhet

15

mar

2022

Stockholm

Familjerätt

Konsten att hantera FÅAB vid bodelning och arv

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall ska bodelning ske. Såväl aktier som avkastning av dessa ska som huvudregel anses utgöra giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen. I de fall aktierna är börsnoterade uppkommer sällan problem. När det däremot handlar om aktier i ägarledda bolag blir situationen ofta en annan. På denna kurs kommer vi fokusera på dom utmaningar som finns när ägarledda bolag eller så kallade FÅAB
Är en del av bodelningen.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Makars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Dödsbo eller arvingars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Makars lojalitetsplikt vs aktieägares lojalitetsplikt.
 • Vad kan makar kontra aktieägare avtala om?
 • Lottläggning av aktier.
 • Vad händer med pensionen?
 • Samägande, delägarskap, familjekonstellationer.
 • Andra bolagsformer och familjerätten
 • Om tvist uppstår:
  • vem bestämmer i ett bolag?
  • Vem företräder aktierna?

Nyhet

25

mar

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Senaste årens HD-praxis avseende kommersiell avtalsrätt – en praktisk analys!

Rättsutvecklingen inom den kommersiella avtalsrätten sker kontinuerligt och huvudsakligen genom i första hand Högsta domstolens praxis. Kursen syftar till att dels orientera deltagarna om HD:s nyare praxis avseende den kommersiella avtalsrätten, dels tillhandahålla fördjupade och praktiska analyser rörande vissa däri behandlade viktigare frågor.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Avtalstolkning.
 • Hävning av avtal.
 • Friskrivningsklausuler.
 • Jämkning av avtalsvillkor.
 • Skadestånd inom obligationsrätten.
 • Argumentationsformer, förklaringar och principiella resonemang i HD:s avgöranden.

Nyhet

08

apr

2022

Stockholm

Affärsjuridik, Processrätt

Återvinning i konkurs

Vi på ExLibro fortsätter vår mycket uppskattade serie av kursen på obeståndsrättens område, denna gång behandlar vi frågor kring återvinning i konkurs. Föreläsare är som tidigare justitierådet Stefan Reimer, denna gång får han dock även hjälp av
Petter Vaeren från 7Wise advokatbyrå i Stockholm.
Kursen är fristående och kan följas även av dig som inte deltagit på tidigare kurser!

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Förutsättningar för återvinning i olika situationer
 • Sakrättsliga frågor kring återvunnen egendom (vad händer exempelvis om återvinningssvaranden har pantsatt återvunnen egendom till god troende tredje man?)
 • Tillämpningen av nackdelsrekvisitet
 • Talefrister enligt 4 kap konkurslagen
 • Prövning av oskäliga arvoden för rekonstruktörer genom återvinning?
 • Processuella frågor och processtaktiska överväganden i samband med återvinningsprocesser
 • Konkursutredning för bedömning av återvinningsbara transaktioner.

Nyhet

Boka och betala senast sex månader innan kurs för 10% rabatt!

16

maj

2022

Stockholm

Straffrätt

Avancerat straffrätt del 2 - bevisprövning i brottmål

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde så behöver du hålla dig uppdaterad
gällande frågor om bevisning och bevisprövning!

Under denna kursdag kommer Justitierådet Stefan Reimer att gå igenom och analysera ett antal aktuella rättsfall där dessa frågor ställts på sin spets.
Utöver en rättsfallsgenomgång får du också en djupdykning i gällande lagstiftning.

Efter genomförd utbildning ska du ha en bättre och djupare förståelse för hur du ska hantera frågor om bevisning och bevisprövning, för att nå framgång i rätten!

Denna kurs förutsätter inte att man deltagit på del 1 av Avancerad straffrätt,
dock bör man ha goda förkunskaper gällande straffrättens område, då kursen är av det mer avancerade slaget.

 

 • Principen om fri bevisföring och gränserna för denna med hänsyn till Europakonventionen, olagligt åtkommen bevisning och särskilda bevisförbud.
 • Särskilt om brottsprovokation och bevisprovokation.
 • Balkongmålet och andra bevismodeller i ljuset av den fria bevisvärderingen.
 • Särskilda bevisfrågor kring uppsåt och oaktsamhet.
 • Särskilda bevisfrågor som uppkommer vid påföljdsbestämningen.

Nyhet

19

maj

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar vid företagsöverlåtelser

Om du arbetar med företagsöverlåtelser då är det mycket viktigt att ha koll på hur ansvarsfrågor ska hanteras! Under denna kurs går en av våra mest uppskattat föreläsare advokat, Sten Gejrot igenom bland annat hur ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar kan och bör användas, och vad dom innebär för både säljare och köpare vid en företagsöverlåtelse.
För mer punkter ur kursinnehållet se nedan!

 • Hur ser typiskt ansvarsfriskrivningar ut i företagsöverlåtelser?
 • Vilka möjligheter finns det att begränsa skadeståndsansvaret i ett överlåtelseavtal?
 • Skiljer sig mekanismerna för friskrivningar och begränsningar i företagsöverlåtelseavtalen från det typiska regleringarna i avtal om immateriella tjänster?
 • Vilka rättsregler och principer avgör om ansvarsbegränsningar upprätthålls vid tvist?
 • Vilket utrymme har 36 § avtalslagen vid bedömning av ansvarsbegränsningsklausuler?
 • När har grov culpa betydelse för bedömningen av begränsningsklausuler?
 • Hur påverkar due diligence och vendor due diligence ansvaret för företagets skick?
 • Hur påverkas ansvarsfriskrivningar av säljarens särskilda upplysningar före köpet?
 • Hur har frågan om giltighet och räckvidd av friskrivningsklausuler utvecklats i rättspraxis på senare år?
 • Är det en lämplig ordning att skriva bort ansvaret för indirekta förluster? Vad innebär en sådan begränsning av ansvaret?
 • Vad gäller beträffande förhållandet mellan en vitesklausul och det allmänna ansvaret för skadestånd vid kontraktsbrott?
 • Finns det en rätt till ersättning för avhjälpandekostnader trotts att det inte sker ett avhjälpande?
 • Hur många gånger får man försöka avhjälpa ett fel? Vilka blir effekterna om borgenären kräver mer i frågan om avhjälpande än lagen ger rätt till?
 • Hur ser typiska klausuler om reklamationsskyldighet vid kontraktsbrott ut? Vad gäller beträffande reklamationsfrågan om avtalet inte reglerar den?

Nyhet

30

maj

2022

Göteborg

Straffrätt

Avancerat straffrätt del 2 - bevisprövning i brottmål

Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde så behöver du hålla dig uppdaterad
gällande frågor om bevisning och bevisprövning!

Under denna kursdag kommer Justitierådet Stefan Reimer att gå igenom och analysera ett antal aktuella rättsfall där dessa frågor ställts på sin spets.
Utöver en rättsfallsgenomgång får du också en djupdykning i gällande lagstiftning.

Efter genomförd utbildning ska du ha en bättre och djupare förståelse för hur du ska hantera frågor om bevisning och bevisprövning, för att nå framgång i rätten!

Denna kurs förutsätter inte att man deltagit på del 1 av Avancerad straffrätt,
dock bör man ha goda förkunskaper gällande straffrättens område, då kursen är av det mer avancerade slaget.

 

 • Principen om fri bevisföring och gränserna för denna med hänsyn till Europakonventionen, olagligt åtkommen bevisning och särskilda bevisförbud.
 • Särskilt om brottsprovokation och bevisprovokation.
 • Balkongmålet och andra bevismodeller i ljuset av den fria bevisvärderingen.
 • Särskilda bevisfrågor kring uppsåt och oaktsamhet.
 • Särskilda bevisfrågor som uppkommer vid påföljdsbestämningen.

Nyhet

08

sep

2022

Göteborg

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste!
Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 januari 2023?

Nyhet

22

sep

2022

Stockholm

Straffrätt

Sexualbrott - nyheter och praxis

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste!
Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur kommer sexualbrottslagstiftningen se ut från den 1 januari 2023?

Favorit i repris

27

okt

2022

Göteborg

Affärsjuridik

Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis

Föreläsarna Urban Båvestam och Anders Lagerstedt går igenom ett urval av aktiebolagsrättsliga frågor som har visat sig vara svåra eller som på senare tid har fått sin lösning först genom Högsta domstolens avgöranden. Ett måste för dig som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor! Platserna är begränsade och först till kvarn gäller!

 • Vad krävs för att ett lån ska omfattas av undantaget för kommersiella lån?
 • Var går förvärvslåneförbudets gränser?
 • Är en förskottsutdelning ett otillåtet lån?
 • Kan styrelsen eller VD besluta om förtäckta värdeöverföringar?
 • Kan en olovlig utdelning läkas?
 • Är anteciperade och interima utdelningar tillåtna?
 • Hur ska en uppskjuten utbetalning hanteras?
 • Hur fördelas ansvaret mellan styrelse och revisor när bolaget och aktieägarna lidit skada?
 • Vilken betydelse har bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut?
 • Hur sent kan en första kontrollbalansräkning upprättas för att ha ansvarsbrytande verkan?
 • Sätter konkurs och företagsrekonstruktion stopp för styrelsens KBR-ansvar?
 • Vilken betydelse har kausalitetsprincipen vid klander av stämmobeslut i ljuset av senare års praxis?
 • Kan en styrelse vara beslutför trots att en majoritet av de utsedda ledamöterna har avgått?

Nyhet

10

nov

2022

Stockholm

Affärsjuridik

Skattedagarna 2022 - nyheter och fördjupning

10-11nov 2022

Ingen kan ha undgått att riksdagen valde att anta M, KD och SD:s gemensamma höstbudget under 2021. Eftersom det är valår 2022 kommer sannolikt förändringar ske på skatteområdet. Kommer de diskuterade ändringarna av 3:12-reglerna att bli verklighet?
Under kursen går vi igenom de aktuella nyheterna och intressanta frågeställningarna, i kombination med en fördjupning i de mest intressanta områdena vid denna tidpunkt.

Inkomstskatt

 

 • Rättsfall och SKV vägledningar samt övrigt
 • Kryptovalutor och skatt 
 • Entreprenörsföretag ur ett skatteperspektiv:
  • 3:12-reglerna, skatteeffektiva ägaruttag
  • Ägarförändringar, skatterättslig teknik för intag, utlösen, avyttring samt generationsskifte
  • Omstrukturering, andelsbyten, indragning mm
 • Diskussionscase 

 

Moms

 • Grundläggande frågor om skattskyldighet till moms
 • Avdragsrätt för ingående moms
  • avdragsbegränsningar
  • holdingbolag
 • Fakturerings- och redovisningsskyldighet
 • Beskattningsunderlag och omvärdering/uttagsbeskattning
 • Internationell handel (varor och tjänster/inom och utom EU)
 • Särskilt om fastigheter
  • frivillig skattskyldighet
  • jämkning och retroaktivt avdrag
  • omvänd byggmoms 
  • byggtjänster i egen regi (på egna fastigheter)

 

Nyhet

07

dec

2022

Båstad

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2022

Vi fortsätter vårt mycket uppskattade koncept Familjerättsligt forum även år 2022.
Denna gång arrangeras kursen under två dagar på Hotel Skansen i Båstad.
Antalet återkommande gäster är många och platserna begränsade, så säkra din plats redan idag! • Familjerättsliga nyheter
 • Uppföljning kring framtidsfullmakter
 • Köp, Gåva eller Bodelning
 • Huvudsaklighetsprincipen eller delningsprincipen
 • Benefika eller onerösa överlåtelser
 • Villkor vid överlåtelser
 • Skattemässiga konsekvenser av transaktioner
 • Skapande av samägande
 • Upplösen av samägande
 • Arvsavstående av arv eller överlåtelse av dödsboandel
 • Bröstarvinges rätt till laglott och den fria överlåtbarheten
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.