När och på vilket sätt har en parts möjligheter att säkra bevisning betydelse för avtalstolkning och bevisskyldighet? Vilka är parternas förpliktelser vid sammansatta och komplexa avtalsförhållanden? Frågor och problem som rör gränslandet mellan avtalstolkning och bevisbörda/bevisvärdering är komplexa och detta kommer justitierådet Stefan Reimer behandla i sin föreläsning, vilken kommer att ske i seminarieform. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av avtalsrätten de kommande åren utifrån praktikfall baserade på verkliga mål.

Kursprogram

Frågor och problem som rör gränslandet mellan avtalstolkning och bevisbörda/bevisvärdering är ofta praktiskt betydelsefulla och inte sällan avgörande i kontraktsrättsliga tvister, men sällan särskilt väl belysta i rättspraxis och den rättsvetenskapliga litteraturen. Kursen sker i seminarieform och syftar till att belysa olika frågeställningar utifrån ett praktiskt perspektiv med hjälp av tillämpningsfrågor som bygger på verkliga fall. Det sker också en genomgång av de rättsfall från Högsta domstolen och den litteratur som finns på området. Kursen vänder sig främst till advokater och andra som sysslar med förmögenhetsrättsliga tvister. Kursen är ett måste för dig som arbetar med avtal och/eller tvister.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

  • Samspelet och interaktionen mellan avtalstolkningsprinciper, åberopsbördan och bevisbörderesonemang
  • Bevisskyldighet för omständigheter som läggs till grund för avtalstolkning
  • Parternas förpliktelser vid sammansatta och komplexa avtalsförhållanden
  • Domstols eller skiljenämnds användning av olika tolkningsprinciper och betydelsen av parternas ståndpunkter gällande dessa
  • Skiljeklausulers avtalsrättsliga bundenhet och processrättsliga betydelse, särskilt i förhållande till tredje man och vid flerpartsavtal
  • När och på vilket sätt har en parts möjligheter att säkra bevisning betydelse för avtalstolkning och bevisskyldighet
  • Särskilda problem gällande avtalstolkning och bevisskyldighet i samband med tvister efter en konkurs
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

08 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till advokater och andra som sysslar med förmögenhetsrättsliga tvister.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Process-, fordrings- och sakrätt vid obestånd och konkurs, del 2, fristående fortsättning! STREAMAS ENDAST!
Affärsjuridik, Familjerätt
När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar
Affärsjuridik
Avancerad aktiebolagsrätt och ny praxis - en fördjupningskurs med praktiskt perspektiv