En avancerad kurs om när familjerätten och bolagsrätten samverkar (eller kolliderar…) Kursen är ämnad för dig som är verksam rådgivare inom ekonomisk familjerätt och transaktioner. Lär dig mer om dom svårigheter och möjligheter som finns när ett FÅAB är en del av bodelningen eller arvet.

Kursprogram

Konsten att hantera FÅAB vid bodelning och arv.

När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa eller dödsfall ska bodelning ske. Såväl aktier som avkastning av dessa ska som huvudregel anses utgöra giftorättsgods och därmed ingå i bodelningen. I de fall aktierna är börsnoterade uppkommer sällan problem. När det däremot handlar om aktier i ägarledda bolag blir situationen ofta en annan. Aktiebolagslagen (ABL) utgår från att ägande och ledning är separerade. I de ägarledda bolagen råder motsatt förhållande. ABL fäster därtill inte vikt vid vem som innehar aktierna i bolaget eftersom principen om aktiers fria överlåtbarhet är en av ABL:s grundprinciper. Denna utgångspunkt är inte optimal i de ägarledda bolagen där det faktiskt spelar roll vem som äger aktierna. För att uppnå kontroll av ägarkretsen i dessa aktiebolag är det vanligt att inta aktieöverlåtelsebegränsningar i bolagsordningen och/eller i aktieägaravtal. Syftet med dessa aktieöverlåtelsebegränsningar är att kontrollera ägarkretsen i form av hur aktier kan överlåtas och förvärvas. Fråga uppkommer om vilken rättsverkan dessa aktieöverlåtelsebegränsningar har i de fall aktierna blir föremål för bodelning eller arvskifte vid aktieägares dödsfall?

Mellan aktieägarna i många aktiebolag finns det någon form av aktieägaravtal. Aktieägaravtalet syftar till att reglera sådant som aktieägarna inte kan eller vill reglera i bolagsordningen. Vanligt förekommande är att aktieägaravtalet innehåller värderingsklausuler. För det fall aktierna i fråga blir föremål för bodelning uppkommer fråga om vilken rättsverkan sådana avtalsreglerade värderings-klausuler har gentemot make/maka. Det brukar sägas att förhållandet mellan aktiebolagsrätten och avtalsrätten ställs på sin spets genom aktieägaravtalet. När aktierna därtill blir föremål för bodelning eller vid dödsfall ska hänsyn även tas till de familjerättsliga reglerna och instrumenten. På kursdagen kommer också andra företagsformer och den familjerättsliga påverkan att beröras. Problematiken som uppstår i dessa situationer är såväl teoretiskt som praktiskt intressant och det är just detta spänningsfält – den ekonomiska familjerätten och aktiebolagsrätten – som utgör grunden för denna kursdag.

 

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Makars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Dödsbo eller arvingars bundenhet av bolagsordning vs aktieägaravtal.
 • Makars lojalitetsplikt vs aktieägares lojalitetsplikt.
 • Vad kan makar kontra aktieägare avtala om?
 • Lottläggning av aktier.
 • Vad händer med pensionen?
 • Samägande, delägarskap, familjekonstellationer.
 • Andra bolagsformer och familjerätten
 • Hur förhindras tvist och hur hanteras den:
  • vem bestämmer i ett bolag?
  • Vem företräder aktierna?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 900kr

15 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen juristverksamhet
Profilbild
Clara Ehn
Profilbild
Clara Ehn
Doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm

Målgrupp

Jurister och andra rådgivare som kommer i kontakt med den ekonomiska familjerätten och transaktioner

Relaterat

Affärsjuridik, Familjerätt
När döden, kärleken eller osämja mellan ägarna hotar bolaget - avancerad kurs om några av aktieägaravtalets fallgropar
Familjerätt
Familjerättsligt forum 2021 på Hotel Tylösand - Halmstad