Med utgångspunkt i uppfattningen att all skada som uppkommer på grund av en ansvarsgrund skall ersättas, behandlas under seminariet, skadetyper, ansvarsgrunder, lagfästa och avtalade ansvarsbegränsningar.

Kursprogram

Under seminariets inledande del behandlar Jon Kihlman framför allt olika gränsdragningsproblem inom den kommersiella avtalsrättsliga skadeståndsrätten: Gränsdragningen mellan direkta och indirekta förluster och dess betydelse inom och utom köplagens tillämpningsområde samt dess betydelse för en parts skyldighet att begränsa sin skada, begränsningsskyldighetens betydelse för rätten att kräva naturafullgörelse, gränsdragningen mellan produktskador – som inte ersätts enligt köplagen och som delvis ersätts enligt CISG – och andra skador samt gränsdragningen mellan skadestånd och andra påföljder med andra ansvarsgrunder.

Under seminariets andra del behandlar Mårten Schultz relationen mellan allmän och kontraktuell skadeståndsrätt. Här tas förhållandet mellan skadeståndslagens reglering och kontraktsrättens allmänna principer upp. Efter några nedslag i skadeståndsrättsliga tendenser redogörs för den senaste utvecklingen vad gäller skadeståndsrättens allmänna ansvarsförutsättningar. Vidare behandlas frågor i gränslandet mellan kontraktuell och utomobligatorisk skadeståndsrätt, i flerpartsrelationer, vid avtalsförhandlingar och ansvarsgenombrott.

Seminariet avslutas med gott om tid för deltagarna att diskutera de behandlade frågorna – eventuellt i mindre grupper – eller andra anslutande frågor, och att ställa frågor till seminarieledarna.

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm, pris 8.900kr

02 april 2020

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt
Profilbild
Mårten Schultz
Profilbild
Mårten Schultz
Professor Mårten Schultz

Målgrupp

Seminariet vänder sig dels till såväl jurister som andra som upprättar avtal, dels till ombud, domare eller skiljemän vid tvistlösning av avtal.

Relaterat

Affärsjuridik
Om krisen kommer - Bolagsledningens ansvar vid ekonomiska bekymmer
Affärsjuridik
Transaktionsdagen 2020 - Värdeöverföringar och M & A -tvister